Licitació per a la contractació dels serveis d'inspecció i control de les zones d'estacionament regulat en superfície de vehicles del Prat de Llobregat i altres serveis complementaris amb suport als processos d'inserció socio-laboral Adjudicada

Termini de presentació

04/04/2017 - 12:00
24/04/2017 - 12:00
Núm. de expediente: 
ZBLAU-17-001
Tipus: 
Serveis
Pressupost de licitació: 
208.791,00 EUROS (IVA exclòs)
Valor estimat del contracte: 
208.791,00 EUROS (IVA exclòs)
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
12 mesos
Lloc d'execució: 

El Prat de Llobregat

 • Objecte del contracte: Serveis d'inspecció i control de les zones d'estacionament regulat en superfície de vehicles del Prat de Llobregat i altres serveis complementaris amb suport als processos d'inserció socio-laboral
 • Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
  • Tramitació: ordinària.
  • Procediment: obert.
  • Regulació: contractació no harmonitzada.
 • Termini: 12 mesos
 • Valor estimat del contracte: 208.791,00 EUROS (IVA exclòs)
 • Pressupost de licitació: 208.791,00 EUROS (IVA exclòs)
 • Garantia definitiva: 5% import adjudicació
 • Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l’entitat al lloc web www.pratespais.com
 • Presentació d'ofertes:
  • Data límit de presentació: 24/04/2017 a les 12:00h
  • Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases
  • Lloc de presentació:
   Prat Espais, SLU,

   Av. Onze de Setembre, 82-84, Local 2
   08820-El Prat de Llobregat
   Barcelona-España
 • Obertura de les ofertes (sobre 3): 02/05/2017 a les 10:00h

11/04/2017: Publicat certificat d'esmenes del Plec de clàusules particulars

Adjudicació: 

Per acord de l’òrgan de contractació de data 8 de maig de 2017, ha resultat adjudicatària SIRSA (Servicios Industriales Reunidos, S.A.U.), CIF. A08259541 per un import CENT SETANTA-DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA SIS AMB SETANTA-SIS (172.946,76€), d’acord amb la seva oferta.