L’Ajuntament del Prat de Llobregat signa un conveni de col·laboració amb Anticipa Real Estate per prevenir situacions d’exclusió residencial

dv., 22/01/2021

En els darrers anys el mercat d’habitatge, particularment el de lloguer, ha patit importants tensions que s’han expressat en elevats increments de les rendes de lloguer. Per contra, les diferents administracions competents no disposen d’un estens parc d’habitatge de lloguer assequible capaç d’atendre la demanda social existent.

Aquest acord es defineix atenent els efectes de la crisis immobiliària i financera que va donar pas a una recessió econòmica, moment en que han aparegut nous operadors en el mercat de l’habitatge que han adquirit actius immobiliaris. Atès que gran part de la població no disposa d’ingressos suficients per accedir al mercat privat de compra o lloguer d’habitatges, i l’actual marc regulador de protecció de les situacions d’exclusió residencial, es veu necessària la col·laboració per així evitar situacions pèrdua de l’habitatge habitual per part dels ciutadans del municipi. 

Amb la signatura d’aquest conveni es pretén, de forma coordinada entre Prat Espais i Anticipa, analitzar de forma preventiva les situacions que puguin esdevenir en exclusió residencial per a permetre establir mesures de protecció dels titulars dels habitatges amb dificultats en el pagament dels préstecs amb garantia hipotecària o dels imports de renda en el contractes d’arrendament, estudiar una solució als casos de residents sense títol habilitant i evitar expedients judicials que puguin finalitzar en un llançament o desnonament per causa d’impagaments de lloguer, extincions de terminis o d’execucions hipotecaries.

Treballarem perquè aquesta col·laboració que ha tingut de forma ràpida resultats positius, pugui ser replicable amb altres entitats.