Ajuts extraordinaris al lloguer o l’hipoteca per a persones en situació d'atur de llarga durada

L’Oficina Local d’Habitatge, a Prat Espais, tramita gratuïtament aquests ajuts al nostre municipi
dc., 23/04/2014
La Generalitat de Catalunya ha obert una línia extraordinària d’ajuts al pagament del lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària adreçada a les persones en situació d’atur de llarga durada. Per tal de poder accedir a aquests ajuts heu de tenir en compte el següent: 

  • A qui s’adreça: persones físiques residents a Catalunya, que formin part d'una unitat de convivència en la qual un o més membres es trobin en situació d'atur i constin inscrits  com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), amb un mínim de 12 mesos d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Termini: es pot sol·licitar fins al 30 de setembre de 2014.
  • Requisits principals:
              1. Pagar un lloguer com a màxim de 600 euros.
              2. Pagar una quota hipotecària com a màxim de 900 euros. 
              3. No ingressar més d’1,5 vegades l’IRSC. Això vol dir que com a màxim, la unitat de convivència                                     ha d’ingressar el següent mensualment: 
                      - Unitat d’un membre: 1.327,96 € 
                      - Unitat de dos membres: 1.369,03 €
                      - Unitat de tres membres: 1.427,91 €
                      - Unitat de quatre membres: 1.432,99 €
               4. L’habitatge objecte de l’ajut que se sol·liciti ha de ser el domicili habitual i permanent. 
               5. No ser arrendatari i arrendatària d’habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de                                               Catalunya. 
  • Quantia màxima de la prestació: 180 euros mensuals, per un període no superior a 12 mesos. 
  • On podeu adreçar-vos:  a l’Oficina Local d’Habitatge del Prat de Llobregat, ubicada a Prat Espais (Carretera de la Bunyola, 49)