Comercialització de 69 places d'aparcament de propietat a Sant Cosme / Illa 9

dc., 18/10/2006

Aquest aparcament disposa de 69 places disponibles a la venda, 3 de les quals són per persones amb mobilitat reduïda. Prat Espais SLU, Empresa Municipal d'Habitatge i Aparcament, realitzarà tots els tràmits de comercialització.

Preu

El preu de les places serà de 12.000 euros més l'IVA corresponent (16%), és a dir, 13.920 euros IVA inclòs.

Presentació de sol·licituds

Informació i presentació de sol·licituds entre el 4 de setembre i el 18 d'octubre de 2006 (ambdós inclosos).
Prat Espais, SLU. c/ de la Carretera de la Bunyola, 49.

HORARI: De dilluns a dijous, de 9:00 a 14 h. i de 16:00 a 19 h.
Els divendres, de 9:00 a 14:00 h.
Horari d'estiu: a consultar a l'empresa.
El document de condicions particulars i la sol·licitud es podran recollir a les oficines de Prat Espais a partir del 4 de setembre de 2006.

Condicions per a l'accés

(Extracte del document de condicions particulars)

  • Estar en plena possessió de capacitat jurídica i d'obrar i no incórrer en les prohibicions de l'art. 20 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
  • Estar empadronats en el Prat de Llobregat.
  • El titular de la sol·licitud serà el propietari de la plaça d'aparcament.
  • Ser titular d'un vehicle donat d'alta en aquest municipi a efectes de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Adjudicacions

A l'adjudicació no es tindrà en compte l'ordre de presentació de les sol·licituds.
Les places d'aparcament s'adjudicaran en un sorteig públic.
Totes les comunicacions es faran al taulell d'anuncis de Prat Espais, de l'Ajuntament i a la web de Prat Espais.

Prioritat per a l'adjudicació

GRUP A: Residents en l'àrea A que hagin formalitzat la sol·licitud i que no disposin, ni ells ni cap dels membres que figurin empadronats en el seu domicili, de plaça d'aparcament de propietat en El Prat de Llobregat. Aquest grup escollirà plaça d'aparcament en primer lloc.

GRUP B: Residents de la resta del municipi que hagin formalitzat la sol·licitud i no disposin, ni ells ni cap dels membres que figurin empadronats en el seu domicili, de plaça d'aparcament de propietat en El Prat de Llobregat. Aquest grup escollirà plaça d'aparcament en segon lloc.

GRUP C: La resta de residents del municipi que hagin formalitzat la sol·licitud, encara que disposin de plaça d'aparcament de propietat. Aquest grup escollirà plaça d'aparcament en tercer lloc.

Documentació necessària

Original i fotocòpia de:

  • DNI
  • Certificat d'empadronament al municipi
  • Últim rebut pagat de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica propietat del sol·licitant

Forma de pagament

Es pagaran 300 euros, com a dipòsit, en el moment de fer la sol·licitud (seran retornats si no s'adjudica la plaça).

A. En el moment de la signatura del contracte cal pagar 12.000 euros més l'IVA corresponent, és a dir 13.920 euros.

B. Possibilitats de finançament per part de l'Incasol.