Convocatòria oberta d'ajuts al pagament del lloguer 2018 - TANCADA -

Presentació de sol·licituds fins el 29 de juny de 2018
dc., 23/05/2018

S'ha publicat al DOGC del 14/05/2018 la RESOLUCIÓ GAH/921/2018, de 10 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.

  • L'objecte de la resolució és aprovar les bases reguladores de les subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.
  • Persones destinatàries: persones físiques titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i que compleixin els requisits de la base 4).
  • Import de la subvenció: 40% de l'import del lloguer anual amb un límit de 2.400€ anuals per habitatge.
  • Les sol·licituds es presentaran amb imprès normalitzat a l'AHC, formalitzada i signada junt amb la documentació requerida a la base 8).
  • Incompatibilitats: aquestes subvencions són incompatibles amb la percepció de la renda bàsica d'emancipació, amb qualsevol altre ajut per al pagament al lloguer previst en el Plan Estatal de Vivienda RD 106/2018 i amb qualsevol altre ajut públic o privat per a les mateixes mensualitats del mateix any que tinguin la mateixa finalitat.

En el DOGC del 18/05/2018 s'ha publicat la RESOLUCIÓ GAH/970/2018, de 16 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2018 (ref. BDNS 399216).

  • S'obre la convocatòria 2018 de les prestacions per al pagament del lloguer amb una dotació pressupostària de 20.000.000 euros.
  • El termini de presentació de sol·licituds és del 19 de maig de 2018 fins al 29 de juny de 2018.
  • Els imports màxims de lloguer mensual per l'habitatge no poden se superiors a 600 €.

Per a efectuar la sol·licitud heu de dirigir-vos a Prat Espais, a Avinguda Onze de Setembre, 82-84 Local.

Per a més informació podeu consultar el web de l'Agència d'Habitatge de Catalunya.