Llistes definitives d'admesos i exclosos i dia del sorteig públic per a la promoció Prat Sud Remolar

dl., 20/03/2006

El 20 de març, el consell d'administració de l'empresa municipal d'habitatge i aparcament, Prat Espais, va aprovar les llistes definitives de sol·licitants admesos i exclosos per optar a un dels 143 pisos de protecció oficial en règim de compra de la promoció Prat Sud Remolar. Les llistes estan exposades al públic a les oficines de Prat Espais, SLU, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament del Prat de Llobregat i a les oficines de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.

De les 1.827 sol·licituds presentades dins del termini establert, se'n van admetre 1.535. La resta van quedar excloses per incompliment d'algun dels requisits establerts a les normes de la promoció o per manca de documentació, i han tingut un termini de 15 dies per presentar una reclamació.

Aquestes al·legacions han estat degudament analitzades, aprovant-se a continuació les llistes definitives d'admesos i exclosos.

Tots els sol·licitants admesos a les llistes definitives seran convocats per escrit a l'acte del sorteig públic davant de notari/a que establirà els adjudicataris i les corresponents llistes d'espera. En aquest escrit s'indicarà que el sorteig es celebrarà el dia 04 de maig, a les 16:30 hores, en el CEM Julio Méndez i s'informarà del número amb el qual participarà.

L'assistència dels convocats no és obligatòria i la seva incompareixença no comporta cap penalització a l'hora d'adjudicar els habitatges.

Abans d'acabar l'any es posarà en marxa el procés de recollida de sol·licituds per optar als 62 pisos de lloguer que també es construeixen al Prat Sud Remolar i que donaran resposta a un altre sector de la demanda d'habitatge.

Motius d'exclusió

  • 1. Portar menys de quatre anys empadronat al Prat.
  • 2. No arribar als ingressos mínims establerts.
  • 3. Superar els ingressos màxims establerts.
  • 4. Tenir habitatge en propietat.
  • 5. Presentar la sol·licitud fora del termini.
  • 7. Manca de documentació.
  • 8. Renúncia.