Llistes provisionals per a l'aparcament de Sant Cosme/Illa 8

dv., 25/05/2007

La relació provisional d'admesos i exclosos està exposada a les oficines de Prat Espais, SLU i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament del Prat.

Aquesta llista provisional s'exposarà al públic durant un termini de 3 dies, per tal que les persones interessades puguin formular les reclamacions que considerin adients. Transcorregut aquest termini i prèvia resolució de les possibles al·legacions per part de la Comissió, es farà pública la llista definitiva per ordre alfabètic i numerada dels sol·licitants admesos, a les oficines de Prat Espais SLU, en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web de Prat Espais SLU.

El sorteig públic davant de notari, al qual esteu convidats, es farà el dia 19 de juny, a les 17 h, a l'equipament cívic Delta de Llobregat, c. Riu Llobregat, 94.