Oberta la convocatòria d'ajuts al lloguer 2015

dt., 19/05/2015

A partir del 19 de maig i fins el 23 de juny inclòs, ja es poden demanar els ajuts al lloguer que atorga la Generalitat de Catalunya per a aquest any 2015. Es tracta d'ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social.

Podran accedir a aquestes prestacions les persones que compleixin els requisits següents:

  • Tenir la residència legal a Catalunya.
  • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria. Per a més informació sobre el límit d'ingressos, podeu adreçar-vos a l'Oficina Local d'Habitatge.
  • Ser titulars d’un contracte de lloguer de l'habitatge destinat a domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronats.
  • Pagar un lloguer mensual per habitatge inferior a 600€.
  • Domiciliar el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Pagar el lloguer mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés bancari o bé pagament directe a l’Administrador, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. No s’acceptarà cap altre tipus de pagaments en metàl·lic.
  • No estar sotmesos a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució).

Per a efectuar la sol·licitud heu de dirigir-vos a Prat Espais, a l'Oficina Local d'Habitatge (Carretera de la Bunyola, 49).