Finalistes oferta de feina "Tècnic jurídic de gestió contractual, convenis i processos i habitatge"

Procediment tancat i adjudicat
dt., 05/12/2017

Prat Espais SLU, empresa municipal del Prat de Llobregat selecciona:

Tècnic jurídic de gestió contractual, convenis i processos i habitatge

Objectiu fonamental del lloc:

Grau en Dret amb coneixements teòrics i pràctics a l’àmbit jurídic en matèria d’habitatge en particular i d’administració pública en general.

Funcions bàsiques:

 1. En dependència de la persona Responsable Jurídica de l’empresa donarà suport a tots els processos jurídics de l’entitat amb especial a l’àmbit de l’habitatge.
 2. Suport al departament d’habitatge en la gestió de tots el supòsits de pèrdua de la possessió de l’habitatge habitual, en especial de compravenda però també de lloguer.
 3. Atenció jurídica a les persones amb risc de pèrdua de l’habitatge i gestió de tots els tràmits i procediments.
 4. Suport jurídic a la gestió del parc públic d’habitatge social, tant de persones com dels habitatges.
 5. Suport jurídic i administratiu de les comunitats de propietaris on s’ubica part del parc públic d’habitatge social.
 6. Suport jurídic als procediments sancionadors, exercici de drets de tanteig, compra d’habitatges, etc.
 7. Gestió de dades i informació i redacció d’informes d’actuació i propostes, amb suport al Cap d’Habitatge.
 8. Millora de processos de gestió i control i suport documental de les diferents actuacions d’habitatge de l’Oficina Local d’Habitatge.
 9. Proposta, redacció i/o supervisió de documentació jurídica diversa amb suport a la Cap Jurídica.
 10. Gestió de dades i informació amb suport a la Cap Jurídica.
 11. Tramitació i seguiment d’expedients davant altres organismes públics i privats: Convenis, acords, contractes, etc.
 12. Donar suport a la Cap Jurídica en la preparació i tramitació dels processos de contractació pública, redacció de contractes i control del compliment i execució dels mateixos.
 13. Elaboració i seguiment de les tramitacions de Convenis, encàrrecs de gestió i qualsevulla relació formalitzada entre administracions i l’empresa.
 14. Donar suport a la Cap Jurídica en la supervisió dels processos de comercialització dels aparcaments que Prat Espais, SLU. exploti i de la relació amb els usuaris.
 15. Suport jurídic a les relacions amb terceres persones que reclamin per actuacions realitzades per l’empresa.
 16. Dur a terme altres tasques de caràcter similar que li siguin encomanades.

Característiques més significatives del perfil:

 • Imprescindible tenir la titulació de Grau o equivalent en Dret.
 • Imprescindible tenir experiència en el sector de l’habitatge a Catalunya
 • Es valorarà haver exercit com advocat o tenir el títol professional d’advocat.
 • Es valorarà tenir formació i/o experiència en àmbits social i/o econòmic.
 • Retribució prevista 32.400 € bruts anuals.

Les persones interessades hauran de presentar fins les 24.00 hores del dia 31 d’octubre de 2017 la documentació que s’indica en les bases de la convocatòria https://www.pratespais.com.

La documentació s’haurà de presentar en català o castellà, mitjançant correu electrònic en suport pdf, a l’adreça de correu electrònic: administracio@pratespais.com.

No s’acceptarà documentació presentada presencialment.