Finalistes oferta de feina Tècnic o tècnica d'explotació

Procediment tancat i adjudicat
dt., 23/05/2017

Prat Espais SLU, empresa municipal d’habitatge i aparcament del Prat de Llobregat, selecciona:

Tècnica o Tècnic d’Explotació (Ref.:29.992)

En dependència de la Gerència, la persona ocupant d’aquest lloc de treball es responsabilitzarà de supervisar i fer el seguiment del manteniment de les infraestructures i instal·lacions de l’empresa (aparcaments, instal·lacions tècniques, habitatges, etc.). També haurà de fer el seguiment de totes les activitats d’aparcament, així com la gestió dels equips humans que les duen a terme.

En MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ: Programació i gestió dels manteniments necessaris de les infraestructures de l’empresa. Contractes. Control de gestió de totes les activitats tècniques i d’explotació d’estacionament regulat, aparcaments, etc. Suport tècnic a la política d’atenció i gestió comercial de l’empresa.

En HABITATGE: Control i manteniment del parc d’habitatge que gestiona l’empresa.

En PROJECTES I OBRES: Seguiment i control dels projectes i de les obres que determini Gerència. Suport a Gerència a les relacions amb els Suports externs especialitzats de control de les obres. Implementar els processos i procediments necessaris.

Requisits:

  • Posseir titulació de grau mig com a arquitecte tècnic/enginyer tècnic.
  • Experiència professional demostrable un mínim de 4-5 anys en funcions similars, especialment en la gestió i manteniment d’instal·lacions.

Es valorarà:

  • Ser usuari avançat en MsOffice.
  • Nivell nadiu en català i castellà.
  • Tenir coneixements i experiència en contractació pública, així com disposar de formació complementària que capaciti per al lloc de treball.

El termini de presentació de candidatures serà de quinze dies des de la publicació de l’anunci.

Els/les aspirants que compleixin els requisits seran convocats/des per acreditar els compliment d’aquest requisits i per la realització de unes proves i exercicis de selecció.

Aquestes proves tenen caràcter obligatori i eliminatori i els 3 aspirants que obtinguin millor puntuació seran convocats/des a una entrevista final amb el Comitè de Selecció; el Comitè de Selecció finalment assignarà la plaça. Aquesta resolució es publicarà a la pàgina web de l’empresa.

Infojobs: Les persones interessades poden inscriure’s en aquesta oferta: http://www.infojobs.net/el-prat-de-llobregat/tecnica-tecnic-d-explotacio-ref.-29.992/of-i07309eedd640e08b177544ef4e0b8c

Webs i taulons d’anuncis: les persones interessades han d’enviar el seu CV a: recruitment@faura-casas.com indicant la referència corresponent.