Pla Local d'Habitatge

dv., 18/09/2020

L’Ajuntament del Prat i l’empresa mu­nicipal Prat Espais han iniciat el procés de redacció d’un nou Pla Local d’Habitatge. L’anàlisi i diagnosi de la si­tuació de l’habitatge a la nostra ciutat ja està feta, i ara comença el període de treballar i acordar les actuacions con­cretes a desenvolupar al municipi du­rant els propers 6 anys.

La Llei del dret a l’habitatge defineix el Pla Local d’Habitatge com l’instrument que determina la política municipal en aquest àmbit i el marc d’actuació per a la concertació d’aquestes polítiques amb la Generalitat de Catalunya, amb una durada de 6 anys.

El Pla Local d’Habitatge del Prat de Llo­bregat ha fet ja una anàlisi de la situació de l’habitatge al municipi, a partir de la qual s’ha construït una diagnosi. Final­ment, el Pla marcarà els objectius, estra­tègies i programes concrets per donar resposta les necessitats detectades

El nou Pla Local d’Habitatge vol inclou­re propostes que provinguin d’entitats, associacions, agents locals i ciutadania en general, per la qual cosa es posarà en marxa un procés participatiu perquè tothom hi pugui dir la seva. Trobareu tota la informació sobre el procés en aquesta web.