Relació provisional d'admesos i exclosos per a les 20 places d'aparcament en ús de fruit al C/ Mataró, 42-44

dj., 23/11/2006

Les relacions provisionals de sol·licituds admeses i excloses es fan públiques el dia 23 de novembre de 2006 i estan exposades als indrets següents:

  • les oficines de Prat Espais, SLU
  • el tauler d'anuncis de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

L'ordenació de les llistes de sol·licituds admeses i excloses es farà seguint l'ordre alfabètic del primer cognom de la persona sol·licitant. En el cas de les excloses, s'explicitaran els motius de l'exclusió.

Durant el termini d'exposició pública, les persones sol·licitants podran presentar les reclamacions que estimin adients a les oficines de Prat Espais, SLU.

Aquesta llista provisional s'exposarà al públic durant un termini de 3 dies, a partir de la publicació de la llista provisional, per tal que les persones interessades puguin formular les reclamacions que considerin adients. Transcorregut aquest termini i prèvia resolució de les possibles al·legacions per part de la Comissió, es farà pública la llista definitiva per ordre alfabètic i numerada dels sol·licitants admesos, a les oficines de Prat Espais SLU, en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web de PRAT ESPAIS SLU.