S’obre la convocatòria d'ajuts per a la redacció de projectes de rehabilitació en edificis

La convocatòria pretén impulsar la rehabilitació d'edificis amb criteris energètics
dt., 21/01/2020

S'obre el termini de presentació de sol·licituds d'ajuts per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis existents de tipologia residencial col·lectiva de l'àrea metropolitana de Barcelona.

L'objectiu de la convocatòria és impulsar la rehabilitació d'edificis amb criteris energètics, mitjançant subvencions a fons perdut del cost dels treballs tècnics necessaris per acompanyar la presa de decisions de les comunitats de propietaris sobre la naturalesa i abast de les obres de rehabiltació que les dites comunitats hauran d'executar en els elements comuns del seu edifici.

El termini de presentació serà del 20 de gener fins el 31 de desembre de 2020.
No obstant això, es podrà tancar l'admissió de sol·licituds en dates anteriors, si s'esgota la dotació pressupostària.

La quantia màxima de la subvenció a concedir per edifici serà del 100% del cost protegible fins a un màxim del 8% del Pressupost de projecte (PEM) calculat amb la Base de dades de l'ITeC.  Es podran subvencionar tots els costos relacionats amb els projectes i resta de documentació, excepte impostos, taxes i tributs.

Per més informació, us podeu adreçar al Consorci Metropolità de l’Habitatge www.cmh.cat.