Inspecció tècnica dels edificis (ITE)

La inspecció tècnica dels edificis, en vigor des del 26 de febrer de 2011, és un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

La inspecció és visual i es fa sobre aquells elements accessibles de l'edifici. No té per objecte detectar possibles vicis ocults ni preveure causes sobrevingudes, tot i que se'n pot extreure la conveniència d'una diagnosi més acurada. L'ha de dur a terme el/la tècnic/a amb titulació d'arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l'edificació, contractat/da pels titulars de l'edifici a inspeccionar.

L'ITE dóna lloc a un informe que descriu l'estat actual de l'edifici, les deficiències detectades i termini per esmenar-les i la qualificació de l'estat general de l'edifici. L'informe és previ a l'obtenció del Certificat d'Aptitud de l'Edifici, expedit per l'Administració.

A qui va dirigit?

Estan obligats a sol·licitar el certificat d'aptitud els propietaris dels edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l'ús d'habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.

No estan obligats els titulars d'edificis unifamiliars en què la seva edificació principal estigui separada 1,5 m o més de la via púbica, zones d'ús públic o finques adjacents.​

Els edificis d’habitatges tindran l’obligatorietat de la inspecció tècnica si són edificis de la tipologia descrits en l’anterior punt i compleixin qualssevol dels supòsits següents:

a) Són construccions de més de 45 anys.
b) Si ho determinen els programes o les ordenances locals.
c) Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics d’ajuts per al foment de la rehabilitació.

Resten exclosos de l’obligació d’inspecció tècnica els edificis sobre els quals s’hagi iniciat l’expedient de declaració de ruïna.