Licitació dels serveis Project Management, fase projecte i fase obres, de les obres relatives als aparcaments soterrats a l'avinguda de la Verge de Montserrat entre el carrer de Jaume Casanovas i la carretera de la Marina del Prat de Llobregat Adjudicada

Termini de presentació

24/02/2016 - 12:00
08/03/2016 - 10:00
Núm. de expediente: 
AVM2-16-002
Tipus: 
Serveis
Pressupost de licitació: 
207.500 € (IVA exclòs)
Valor estimat del contracte: 
207.500 € (IVA exclòs)
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
29 mesos
Lloc d'execució: 

Av. De la Verge de Montserrrat-El Prat de Llobregat

 • Objecte del contracte: Serveis de Project Management de les obres relatives als aparcaments soterrats
 • Lloc de lliurament / execució: Av. De la Verge de Montserrrat-El Prat de Llobregat
 • Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
  • Tramitació: Ordinària
  • Procediment: Obert
  • Regulació: Contractació no harmonitzada
 • Termini d’execució: 29 mesos
 • Valor estimat del contracte: 207.500 EUROS (IVA exclòs)
 • Pressupost de licitació: 207.500 EUROS(IVA exclòs)
 • Garantia definitiva:  5% import adjudicació
 • Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l’entitat al lloc web www.pratespais.com
 • Presentació d'ofertes:
  • Data límit de presentació: 08/03/2016 - 10:00h
  • Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases
  • Lloc de presentació: Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49 08820-El Prat de Llobregat. Barcelona (Espanya)
 • Obertura de les ofertes (sobre 3): 18/03/2016 - 10:00h

Documentació complementària
Trobareu informació complementària a disposició dels licitadors a la licitació AVM2-16-001, publicada en aquest perfil del contractant.

25/02/16 - Correccions al plec de clàusules particulars
Trobareu el text d’esmenes publicat als documents de la present licitació.

Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació, de data 4 d’abril de 2016, ha resultat adjudicatària SGS TECNOS, S.A., amb CIF. A28345577, per un import de CENT CINQUANTA VUIT-MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS (158.875€), d’acord amb la seva oferta.

Documents