Concurs per a la contractació dels serveis de redacció d'estudis previs i avantprojectes de dos aparcament soterranis i projecte bàsic d'un aparcament subterrani, treballs tècnics diversos i assessorament tècnic a Prat Espais, SLU. Adjudicada

Termini de presentació

29/07/2011 - 14:00
07/09/2011 - 14:00
Núm. de expediente: 
EGE-11-005
Tipus: 
Serveis
Valor estimat del contracte: 
189.800 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
15 mesos
Lloc d'execució: 

El Prat de Llobregat

  • Garantia Provisional: 2% import de licitació
  • Garantia Definitiva: 5% del preu d'adjudicació 
  • Data límit d'obtenció de documentació i informació: L'últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.   
  • Obtenció de documentació: a través de l'enllaç que incloem en els recursos ubicats al peu d'aquesta pàgina, al perfil del contractant.
  • Presentació de les ofertes
    • Lloc de presentació: Seu Social de Prat Espais, SLU, Ctra. de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.
    • Termini de presentació: Des de les 12:00h. del 29 de juliol fins a les 12:00 hores del dia 7 de setembre de 2011.

IMPORTANT: De l'1 al 21 d'agost les oficines de Prat Espais romandran tancades. Per a la presentació de propostes durant aquests dies s'hauran d'adreçar a l'OIAC de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, Pl. de la Vila, 1. Per a qualsevol dubte o consulta es poden adreçar a info@pratespais.com.

  • Termini de manteniment de l'oferta per part del licitador: 4 mesos.

Obertura d'ofertes: A les 10:00 hores del dia 12 de setembre de 2011, a la seu social de Prat Espais, SL, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.

Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació de data 3 d'octubre de 2.011, ha resultat adjudicatària PCG ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.L. per un import de 162.000 EUROS més l'IVA corresponent, d'acord a la seva oferta, que inclou, a la partida alçada de 45000€, un preu hora assessorament tècnic de 60€ i un preu de 255€ per actuació de treball tècnic.

Documents

Prat Espais, SLU. certifica els seus documents publicats amb CatCert.