Concurs per a la contractació dels serveis ordinaris i extraordinaris de neteja de les instal·lacions gestionades per Prat Espais, SLU. Adjudicada

Termini de presentació

18/09/2015 - 09:00
02/10/2015 - 12:00
Núm. de expediente: 
EGE-15-009
Tipus: 
Serveis
Valor estimat del contracte: 
166.320 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Lloc d'execució: 

08820-El Prat de Llobregat

 • Regulació: No Harmonitzat
 • Import licitació: 166.320€ més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars (valor estimat del contracte)
 • Lloc d'execució: 08820-El Prat de Llobregat
 • Termini del contracte: DOS ANYS, més UNA eventual pròrroga d’UN ANY
 • Garanties:
  • Provisional: No s’exigeix
  • Definitiva: 5% import adjudicació
 • Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l'entitat al lloc web www.pratespais.com.
 • Data límit: L'últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.
 • Presentació d'ofertes:
  • Data límit de presentació: 02/10/2015 12:00h
  • Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases
  • Lloc de presentació: Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)
 • Obertura de les ofertes (sobre 3): 08/10/2015 10:00h
 • Lloc obertura ofertes: Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)
Adjudicació: 

Per resolució de l’òrgan de contractació de data 16/10/15, ha resultat adjudicatària SIRSA, Servicios Industriales Reunidos, S.A.U., d’acord a la seva oferta.