Ajuts de la Generalitat al pagament del lloguer 2013

dl., 27/05/2013 al dt., 02/07/2013

Quin objecte tenen i com es valoren?

La Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria d’ajuts amb l’objecte d’ajudar a pagar el lloguer a arrendataris amb dificultats durant l’any 2013. Les necessitats dels sol·licitants es valoren i prioritzen d’acord amb el que s’estableix a les bases de la convocatòria i la normativa corresponent.

Amb quina quantia?

La quantia de la prestació té en compte la quantitat que es paga de lloguer i els ingressos de la unitat de convivència i oscil·la entre els 20 i 200 euros mensuals.

Quins requisits s’han de complir per a demanar-los?

Per tal de poder ser perceptors d’aquests ajuts, cal complir els següents requisits:

 • Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys.
 • Els ingressos de la unitat de convivència durant l’any 2011 no poden superar les 1,5 vegades l’IRSC (1 membre: 15.935,46 €; 2 membres: 16.428,31 €; 3 membres: 17.134,90 €; 4 membres: 17.195,92 €).
 • Ser titular d’un contracte de lloguer que sigui el seu domicili habitual i permanent.
 • No pagar un lloguer mensual superior a 600€/mes, si l’habitatge es troba al Prat.
 • Pagar el lloguer a traves de transferència bancària o rebut domiciliat.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació i el pagament del lloguer en entitats financeres que han signat conveni amb la Generalitat (CaixaBank, Banc Sabadell i BMN).

Altres circumstàncies específiques a tenir en compte per aquesta convocatòria:

 • En contractes signats a partir del 1 de gener de 2013, aquests han d’estar registrats i amb la fiança dipositada a l’Incasol.
 • Si la casella base d’estalvi de la declaració de l’impost sobre les persones físiques –Declaració de la Renda- (465) supera els 1.500€, no podran demanar l’ajut.
 • Són incompatibles amb la Renda Bàsica d’Emancipació (RBE)

Quin termini tinc per presentar les sol·licituds?

Els terminis de presentació de les sol·licituds són aquests:

 • Del 25 de maig i fins el 1 de juliol de 2013 inclòs.
 • Del 25 de maig i fins el 30 d’octubre de 2013 inclòs, per als contractes signats durant el 2013 a través de la Borsa de Lloguer (Prat Espais).

A Prat Espais us facilitaran la sol·licitud i la resta de documents que heu d’omplir, i us informaran sobre qualsevol dubte que tingueu al respecte.

On puc presentar les sol·licituds?

Les sol·licituds i la documentació complementària es presenten a Prat Espais (Ctra. De la Bunyola, 49)

Més informació

Podeu trobar més informació i accedir als impresos de sol·licitud sobre aquests ajuts, entrant a la web de la Generalitat a: www.gencat.cat/habitatge i a www.pratespais.com.