Coberta

Construcció de forjat de coberta mitjançant llosa “in situ” de formigó armat de 60 cm de gruix encofrada sobre el propi terreny, recolzada sobre els pilars interiors metàl·lics encastats en les pantalles interiors.