Comercialització de 135 places d'aparcament propietat de l'Incasòl

Les places estan situades a la promoció de Sant Cosme, Illes 12 i 13
dv., 29/04/2016

1. Objecte

Venda, mitjançant un procediment d’informació pública, de 135 places d’aparcament propietat de l’Institut Català del Sòl situades a la promoció de Sant Cosme, Illes 12 i 13, del municipi del Prat de Llobregat.

Preu:  8.625 €, més l’IVA, 10.436,25 € (amb IVA del 21%)

2. Capacitat per contractar

Podran participar en l’adjudicació d’aquestes places d’aparcament totes aquelles persones, físiques o jurídiques, que tinguin plena capacitat jurídica i d’obrar i que no estiguin incloses en cap de les prohibicions de contractar que es recullen a l’art.60 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.

3. Presentació de sol·licituds 

Les sol·licituds es podran presentar de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores, a les oficines de:

 • Prat Espais, SLU (Empresa Municipal d’Habitatge i Aparcament)
 • Oficines de Pla d’actuació Sant Cosme (Plaça Remodelació/Pg. Codina núm.30, del Prat de Llobregat)

Entre els dies 2 de maig i el 7 de juny (ambdós inclosos).

4. Documentació requerida

S’haurà de presentar un sobre tancat amb la documentació següent:

Persona física:
 • Sol·licitud signada pels interessats en l’adjudicació de les places d’aparcament
 • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI), Número d’identificació d’estrangers (NIE), o passaport del/s signant/s de la sol·licitud. 
 • Resguard de l’ingrés en compte a favor de l’Institut Català del Sòl (ES-94-2013-0500-17-0202595053), per l’import de 100 € en concepte de fiança. 
Persona jurídica:
 • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI), Número d’identificació d’estrangers (NIE), o passaport del representant de la societat o entitat signant de la sol·licitud, així com els poders o qualsevol document acreditatiu de les facultats de representació, si el sol·licitant és una persona jurídica.
 • Fotocòpia del Número d’Identificació Fiscal (NIF) vigent, si el sol·licitat és una societat o entitat jurídica.
 • Fotocòpia de l’escriptura de constitució o modificació, en el seu cas i dels estatuts.
 • En el supòsit que el sol·licitant sigui una societat en constitució ho farà constar a la sol·licitud, sens perjudici que en termini de quinze dies naturals, abans de la signatura del contracte de compravenda o escriptura, comuniqui a l’Institut Català del Sòl el nom de la persona física o jurídica que, efectivament signarà com a titular dominical, i que tingui capacitat per contractar. En aquest supòsit, el presentant de la sol·licitud haurà de comunicar per escrit a l’Institut Català del Sòl, la seva relació mercantil o jurídica, amb la persona física o jurídica que formalitza l’adquisició com a comprador, i aquesta darrera haurà de comunicar així mateix per escrit a l’Institut Català del Sòl el compromís de compliment en les condicions manifestades en la sol·licitud.
 • Resguard de l’ingrés en compte a favor de l’Institut Català del Sòl (ES-94-2013-0500-17-0202595053), per l’import de 100 € en concepte de fiança. 

En tots els casos la fiança dipositada es perdrà si l’adjudicatari no compareix a l’acte de formalització de la compravenda  per causes imputables a l’adjudicatari.           

5. Obertura de sol·licituds i procediments d'adjudicació

A partir del 13/06/2016, la comissió d’avaluació d’Incasòl, tenint en compte l’ordre d’entrada de les sol·licituds, formalitzarà l’acta i el director Comercial proposarà a la Direcció l’adjudicació de les propostes presentades de conformitat amb els següents criteris:

 • Si hi ha més d’una sol·licitud per la mateixa plaça d’aparcament, es prioritzarà de la següent forma:
  • Sol·licituds amb la mateixa modalitat de pagament, es prioritzarà d’acord amb el criteri d’ordre de presentació al Registre.
  • Sol·licitud amb diferent modalitat de pagament:
   • Es prioritzarà el pagament al comptat davant el pagament ajornat i/o pagament diferit.
   • Es prioritzarà el pagament ajornat al pagament diferit.   

Una vegada finalitzat el procediment d’adjudicació, es retornarà la fiança als sol·licitants.

L’Institut Català del Sòl es reserva el dret de no adjudicar les places d’aparcament objecte d’aquesta licitació, a aquelles persones físiques o jurídiques que no estiguin al corrent de pagament de qualsevol obligació amb l’Institut Català del Sòl.

6. Formalització de l'adjudicació

Els adjudicataris es comprometen a formalitzar el document de compravenda dins el termini de 90 dies naturals a partir de la notificació de la resolució del director de l’Institut Català del Sòl.

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi procedit a la formalització per causes imputables a la part adjudicatària, donarà lloc a la resolució de l’adjudicació amb la consegüent pèrdua de la fiança dipositada. No obstant això, es podrà ajornar aquest termini de mutu acord. 

7. Condicions econòmiques

Els interessats podran optar a l’adquisició de la plaça d’aparcament, mitjançant la compra amb l’opció escollida, al comptat, ajornada o diferida, que s’haurà d’indicar a la sol·licitud. Opcions de pagament:

a) Pagament al comptat

En el moment de la formalització de l’escriptura pública de compravenda s’haurà de satisfer el preu adjudicat, més l’IVA vigent corresponent

Preu sense IVA IVA Preu amb IVA 21%
8.625,00 € 1.811,25 € 10.436,25 €

Totes les despeses, notarials i registrals, impostos i arbitris que origini l’escriptura pública inclosa una còpia simple per a l’Institut Català del Sòl aniran a càrrec de la part compradora, excepte l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana que anirà a càrrec de l’Institut Català del Sòl.

b) Pagament ajornat:

Modalitat 1: amb finançament

En el moment de la formalització del contracte de compravenda s’haurà de satisfer, com a mínim, el 5% del preu, en concepte d’aportació inicial, més l’IVA total del preu d’adjudicació.    

5% Preu IVA Total Total
431,25 € 1.811,25 € 2.242,50 €

El 95% del preu restant s’ajornarà a un termini màxim de 8 anys al 5% d’interès anual, que serà satisfet mitjançant el pagament de quotes mensuals constants domiciliades.
Import quota mensual: 103,73 €

Modalitat 2: Pagament diferit    

En el moment de la formalització del contracte de compravenda s’haurà de satisfer  la primer quota de 42,98 € més l’IVA total del preu d’adjudicació.

Quota IVA Total Total
42,98 € 1.811,25 € 1.854,23 €

Es pagarà una quota mensual total de 42,98 €, 40 € de capital més 5% d’interès, durant els tres primers anys de duració del contracte, que es domiciliaran.  

Al tercer any el comprador haurà manifestar, amb una antelació de dos mesos al venciment, la forma de pagament del preu restant, que es podrà abonar al comptat, o bé s‘ofereix l’opció de finançar el preu restant, un cop descomptat el pagat en concepte de capital, durant els tres primers anys, fins un màxim de 5 anys a un interès del 5% anual.
 
En aquestes dues modalitats, es dóna l’opció al comprador d’amortitzar la totalitat del preu pendent, prèvia comunicació per escrit a l’Institut Català del Sòl amb  un mes d’antelació de la data de pagament, indicant l’import de capital que es desitja reemborsar.
Si és una amortització anticipada parcial, aquesta no podrà ésser inferior a ¼ part del capital pendent a la data de la sol·licitud, i sempre que l’import resultant no sigui inferior a 1.202,02 €. No s’exigirà cap indemnització per les quantitats amortitzades anticipadament.