Es preveu que les obres de l'aparcament i de la urbanització de la Plaça Blanes/Jardins de Garrovillas s'iniciïn entre el gener i el febrer de 2009.

dj., 11/12/2008

 

Aparcament

Ingenieros Asociados són els autors del projecte de l'aparcament, l'execució del qual tindrà una durada aproximada de 15 mesos.

L'aparcament disposarà de dues plantes subterrànies d'aproximadament 2.300 m² cadascuna. Les seves dimensions i la regularitat de la planta suposaran un bon aprofitament  de l'espai, que redundarà en la creació d'un major nombre de places. Es calcula que es podran construir aproximadament 246 places d'aparcament.

Característiques

L'aparcament es caracteritza per la seva forma gairebé rectangular. El costat corresponent a la carretera de la Bunyola és aixamfranat, i els altres dos costats són paral·lels. Un d'ells es correspon amb el Carrer Lleida i l'altre costat més curt, amb el mercat.

L'aparcament disposarà de dos accessos de vianants: un a la part superior de la plaça i l'altre, en front de la façana del mercat, comptarà amb un ascensor adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. S'han previst places per a persones amb mobilitat reduïda i s'han establert les mesures necessàries per tal d'assegurar el benestar de tots els usuaris i el compliment de la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.

El recorregut màxim des de qualsevol punt de l'aparcament al nucli d'escales serà inferior a 50 metres i, en les zones on només hi hagi una única alternativa de sortida, no serà superior als 35 metres fins a la possible bifurcació de recorreguts.

L'aparcament tindrà una doble porta tallafocs i un vestíbul d'independència al soterrani, fet que garantirà la sectorització del nucli d'accés, tal i com estableix el Codi Tècnic de l'Edificació.

L'àrea propera a la rampa de sortida disposarà d'una zona de control i d'una cambra sanitària adaptada.

S'han projectat pantalles de 80 cm de gruix, encastades a l'aqüitard impermeable i que tindran una fondària d'uns 16 m.

Urbanització

Roselló-Sangenís són els autors del projecte de la urbanització, que suposarà el sorgiment d'un espai públic en forma d'"L" d'uns 8.000 m² format per la Plaça Blanes, la zona de davant del mercat i els Jardins de Garrovillas. S'estima que la seva execució tingui una durada de 6 mesos.

La urbanització comportarà la integració  a la plaça del carrer d'Enric Morera entre Lleida i Catalunya, així com la conversió en zona peatonal del vial de la Plaça Blanes i d'un tram del carrer Cadaqués.

Nou arbrat i noves zones peatonals

L'obra generarà una secció sobre el nivell de la plaça, adreçada a la plantació de palmeres i margallons. Aquest element compositiu lligarà els espais de la Plaça Blanes i dels Jardins de Garrovillas.

La façana edificada disposarà d'una vorera generosa que permetrà l'accés amb vehicle dels veïns i la càrrega i descàrrega.

La plaça serà de pedra amb una zona de sauló a la banda corresponent al Carrer Lleida. Comptarà amb jocs infantils a la zona de Jardins de Garrovillas i un espai lliure davant del mercat per poder-hi desenvolupar activitats diverses. La nova plaça disposarà també d'un bon desguàs d'aigua, un bon nombre de bancs i enllumenat.

Informació de l'execució de les obres

L'inici de les obres prèvies a les de l'aparcament està previst entre gener i febrer de 2009. Abans de començar les obres de l'aparcament caldrà:

  • Trasplantar l'arbrat afectat. Durada aproximada: 15 dies
  • Desviar el col·lector d'aigües existent i reposar-ne un de nou, i desviar els serveis de gas, aigua i electricitat. Durada aproximada: 4 mesos.

L'execució del col·lector del Carrer Plaça de Blanes es farà en trams per facilitar els accessos a habitatges i comerços mentre durin les obres. La connexió del col·lector nou amb l'existent implicarà talls puntuals als carrers per on discorre que s'anunciaran oportunament.

Mentre durin les obres de l'aparcament la Plaça de Blanes només serà accessible pel seu perímetre. Es preveu un pas al costat del mercat amb bona il·luminació i manteniment.

Seguiment i control durant les obres

Durant tota l'obra es duran a terme diversos processos per tal de detectar qualsevol desviament respecte dels paràmetres previstos al projecte.

Es realitzarà una inspecció integral dels habitatges situats a la zona de les obres.

Durant les obres es crearà una Comissió de seguimenti es disposarà d'un telèfon permanent d'atenció ciutadana específic per aquesta obra.

A més a més, des de Prat Espais atendrem qualsevol dubte i facilitarem la informació que calgui:

  • Des de la nostra seu ubicada al Carrer de la carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat. En horari de 9h a 14h i de 16h a 19h de dilluns a dijous; i de 9h a 14h els divendres.
  • A través del nostre telèfon: 93 370 50 54
  • O mitjançant el nostre correu electrònic: info@pratespais.com

Adjudicació de places

Per accedir a una de les aproximadament 246 places de l'aparcament, caldrà:

  • Ser resident al Prat de Llobregat o tenir-hi activitat econòmica.
  • Ser titular d'un automòbil o d'una motocicleta donats d'alta en aquest municipi.

Tindran prioritat les persones que visquin o desenvolupin la seva activitat econòmica en la zona propera a l'aparcament, sempre que no disposin de cap plaça d'aparcament en propietat.

L'ordre per a escollir plaça es determinarà a través d'un sorteig públic.

 

 

NOTA: Aquest document té una finalitat merament informativa, sense que comporti cap obligació per PRAT ESPAIS, SLU. ni per l'Ajuntament del Prat de Llobregat.