Preguntes freqüents locals comercials, crisi COVID-19

Qui es pot acollir a aquestes mesures?

Cal distingir entre els requisits per a persones autònomes i per a Petites i Mitjanes Empreses (PIME):

 • Contractes d'arrendament de persones autònomes
  • Que al moment d'entrar en vigor l'estat d'alarma, el 14 de març de 2020, la persona estigui afiliada i d'alta en algun dels règims d'autònom següents:
   • Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi
   • Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar
   • Mutualitat substitutòria del RETA
  • Que la seva activitat es trobi suspesa a conseqüència de l'estat d'alarma.
  • En cas d'activitats no suspeses de forma expressa, però afectades per la situació derivada de la COVID-19, caldrà acreditar una reducció en la facturació del mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, de com a mínim un 75% respecte el mateix mes de l'exercici anterior.
 • Contractes d'arrendament d'activitats econòmiques de PIME
  • Les societats que reuneixen els requisits per a la presentació de Balanç i l'estat de canvis en el patrimoni net abreujats (art. 257.1 del RD-Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que aprova el Text refós de la LLei de Societats de Capital).
  • Que la seva activitat es trobi suspesa a conseqüència de l'estat d'alarma.
  • En cas d'activitats no suspeses de forma expressa, però afectades per la situació derivada de la COVID-19, caldrà acreditar una reducció en la facturació del mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, de com a mínim un 75% respecte el mateix mes de l'exercici anterior.

Quin termini hi ha per sol·licitar la moratòria de lloguers d'arrendament de locals?

El Reial Decret-Llei 15/2020 va entrar en vigor el 23 d'abril i, el que preveu, es podrà sol·licitar dins del mes següent, és a dir, fins al 23 de maig d'enguany, sens perjudici de les pròrrogues que es puguin preveure.

Són vàlids els acords que les parts han subscrit durant l'estat d'alarma, abans de l'entrada en vigor del Reial Decret 15/2020 que preveu la moratòria?

Aquests acords seran totalment vàlids i tindran plena vigència i seguretat jurídica.

En què consisteix la moratòria?

Els efectes de la moratòria variaran en funció de les característiques de la propietat, de manera que diferenciarem quan la propietat sigui:

 1. Administració o entitats públiques d'habitatge
 2. Grans tenidors: persona física o jurídica titular de més de 10 immobles urbans (exclosos garatges i trasters) o d'una superfície construïda de més de 1.500m2.
 3. Resta de casos.

Quan la propietat sigui de les tipologies o 2, els arrendataris podran sol·licitar una moratòria en el pagament de la renda, que serà obligatòria per a la propietat i s'aplicarà de forma automàtica, consistent a l'aplaçament de les rendes de lloguer meritades durant l'estat d'alarma, i prorrogable quan aquesta acabi, de forma mensual i fins a un màxim de 4 mesos. Les quantitats seran retornades, sense meritar cap mena de penalització ni interès, de forma fraccionada i en un termini de fins a dos anys, sempre dins del termini de vigència del contracte o les seves pròrrogues, a partir de la primera mensualitat de renda, un cop finalitzada la moratòria, sia per l’aixecament de l’estat d’alarma o per finalització de les pròrrogues acordades per les parts.

En la resta de casos, quan ens trobem amb que la part arrendadora és un cas 3, la part arrendatària podrà sol·licitar a la propietat de forma extraordinària i temporal: 

 • Una moratòria de la renda
 • Una rebaixa de la renda

En aquest segon cas, no s’estableixen terminis ni condicions, pel que caldrà estar a l’acord entre les parts. La sol·licitud no vincularà la propietat, qui de forma voluntària podrà acceptar o no les propostes de la part arrendatària, plantejar d’altres alternatives o negar-se i exigir el compliment total. 

Pot l'arrendador disposar de la fiança per al pagament de les rendes impagades?

S’estableix la possibilitat que els arrendadors facin ús de la fiança, per fer front total o parcialment al pagament de quotes impagades de lloguer. En aquests casos, l’arrendatària haurà de restituir l’import de la fiança emprat per l’arrendador durant l’any següent, o dins la vigència del contracte si aquest finalitzes abans.

Per a realitzar aquest tràmit, l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) organisme encarregat de la gestió del dipòsit de fiances a Catalunya, ha habilitat un procediment per tal que els arrendadors puguin sol·licitar la fiança:

 • Descarregar i complimentar el document disponible a l’enllaç del web de l’INCASÒL.
 • Enviar un correu electrònic a incasol.fiancesmesuresurgents@gencat.cat adjuntant la sol·licitud del punt anterior, així com:
  •  Certificat bancari de titularitat del compte corrent de la part arrendadora.
  • L’acord d’aplaçament extraordinari i temporal subscrit entre les parts. 
  • Declaració responsable per als casos de reducció de facturació mensual de 75% respecte l’any anterior.
  • Certificat de cessament d’activitat emès per l’Administració corresponent.

He de pagar l'IVA si no m'han pagat la renda del lloguer?

Sens perjudici de l’ampliació de terminis per a la presentació d’impostos previst al Reial Decret-Llei 14/2020, de 14 d’abril, en absència d’un pacte entre les parts, on s’estableixin les modificacions de la renda, sia moratòria o reducció, caldrà fer front al pagament d’aquells imports d’IVA que s’hagin meritat, tot i que no s’hagin percebut de forma efectiva. Aquest fet reforça el plantejament d’aquesta Administració, dels efectes positius de consensuar acords entre les parts i subscriure aquests per escrit per tal d’atorgar seguretat jurídica a les parts.

Existeixen ajuts econòmics per a PIMES i autònoms per fer front al pagament del lloguer?

A diferència dels arrendaments d’habitatge, on s’ha previst la creació de línies d’ajuts finalistes i sense interessos per a persones vulnerables, en aquests moments, PIME i autònoms, únicament disposen de les diferents línies de préstec ICO per pal·liar els efectes del COVID-19.

L’Ajuntament del Prat ha aprovat un Pla de mesures de xoc i de reactivació econòmica davant la crisi de la COVID-19 amb el suport dels diferents agents econòmics i socials que formen part del Pacte Local per l’Ocupació i l’Activitat Econòmica. Podeu consultar més informació sobre ajuts a empreses i autònoms, a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic del lloc web de l’ajuntament, al que podeu accedir des d’aquest enllaç

Què passa si la propietat no és l'Administració ni un gran tenidor i no accepta la sol·licitud de moratòria o rebaixa? És obligatòria la moratòria per a la propietat?

La sol·licitud de la moratòria només opera de forma obligatòria i automàtica quan la propietat sigui l’Administració, entitat pública d’habitatge, o un gran tenidor. La resta de casos requereixen del consentiment exprés i la voluntarietat de la propietat en formalitzar l’acord.

En qualsevol cas, es recomana la via del diàleg i l’acord, motiu pel qual, des de l’Ajuntament del Prat de Llobregat s’ha creat, a través de PRAT ESPAIS, el Servei d’intermediació i suport que posa a disposició de les persones i empreses afectades del municipi, l’acompanyament tècnic especialitzat per a l’assessorament i la intermediació entre les parts, en un espai conciliador i de diàleg, amb l’objectiu d’assolir acords que reverteixin les millors condicions possibles als intervinents del contracte, alhora que eviti la judicialització del conflicte.

Tanmateix, i amb caràcter previ a la interposició d’accions judicials, sempre que sigui possible, es recomana fer ús dels mecanismes de resolució alternativa de conflictes, com la mediació.

Com acredito la situació per sol·licitar l'aplicació de la moratòria?

Serà suficient la presentació d’una declaració responsable on s’expressi el compliment dels requisits comptables que exigeix la norma, sens perjudici de l’obligació de mostrar els llibres comptables que ho acrediten, si ho requereix la propietat. La suspensió de l’activitat s’acreditarà amb el certificat emès per l’Administració competent que declari el cessament de l’activitat.