Ajuts a l'habitatge

Subvencions per al Pagament del Lloguer

Convocatòria oberta del 16/04/2019 al 07/06/2019.

Podeu acostar-vos a les oficines de Prat Espais per recollir la documentació per a la sol·licitud de les subvencions per al pagament del lloguer.

Podeu trobar més informació sobre els destinataris, requisits i documentació que cal aportar a la pàgina de subvencions per al pagament del lloguer al web d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Prestació Econòmica per al Pagament del Lloguer

Aquesta convocatòria està tancada.

Són ajuts a fons perdut per poder pagar la renda mensual de l’habitatge habitual d’una unitat de convivència que tingui ingressos baixos o moderats. L’objectiu és prevenir l’exclusió social per motius residencials.

Poden ser-ne beneficiàris d'aquests ajuts les persones que es troben en situació de necessitat (art. 72.1 Llei 18/2007 del dret a l'Habitatge) i que compleixin els requisits següents:

 • Acreditar residència a Catalunya durant 5 anys, 2 dels quals immediatament anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud
 • Estar en risc d'exclusió social (art. 72 Llei pel dret a l'habitatge) i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 1,5 l'IRSC ponderat
 • Ser titular de contracte de lloguer que constitueixi domicili habitual i permanent.
 • Import del lloguer mensual no superior a 600 € (residents del Prat)
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud
 • Pagar el lloguer per transferència bancaria o rebut domiciliat o emès per l'administrador de la finca.

La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l'import de lloguer que paga l'arrendatari, lloguer concertat, i l'import que hauria de pagar, lloguer just, d'acord amb els conceptes definits a la mateixa resolució.

Per a efectuar la sol·licitud heu de dirigir-vos a Prat Espais, a l'Oficina Local d'Habitatge (Av. Onze de Setembre, 82-84 - El Prat de Llobregat) 

Més informació al web de la Generalitat de Catalunya

Prestacions Econòmiques d'Ajuts d'Urgència Especial

Prestació Econòmica d’Urgència Especial quan no es pot pagar el lloguer de l'habitatge o el préstec hipotecari

Estan adreçades a atendre deutes contrets que poden ser tant rebuts impagats de rendes de lloguer com de quotes d’amortització del préstec hipotecari. Aquesta prestació és per prevenir la pèrdua de l’habitatge si és la residència habitual.

Aquesta ajuda:

 • Es pot sol·licitar en qualsevol moment.
 • Té un import màxim de 3.000 euros.
 • requereix un informe acreditatiu dels serveis socials d’atenció primària.

La renda de lloguer no pot superar els 600 €/mes i la quota d’amortització del préstec hipotecari no pot superar els 900 €/mes.

Més informació: Prestació econòmica d’urgència especial quan no es pot pagar

Prestació Econòmica d’Urgència Especial en cas de pèrdua de l'habitatge per desnonament o per execució hipotecària

Estan adreçades a atendre aquelles persones que han perdut el pis com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària i:

 • Es pot sol·licitar un ajut urgent per poder afrontar el lloguer d’un nou habitatge, per un import màxim de 3.000 euros. 
 • Es pot sol·licitar en el termini de sis mesos des que s’hagi dut a terme el desnonament.
 • Cal informe acreditatiu dels serveis socials d’atenció primària.

Més informació: Prestació econòmica d’urgència especial en cas de pèrdua de l'habitatge