Preguntes freqüents habitatge, crisi COVID-19

Dades actualitzades el 20/07/2020

Què puc fer si no puc pagar el lloguer per haver-me quedat sense feina? Hi ha moratòria de lloguer durant la crisi del coronavirus o ajudes per pagar-lo?

El dia 19 de maig es va iniciar la tramitació de les ajudes per pagar la renda de lloguer per a persones afectades per una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda per la Covid-19, però a partir del dia 4 de juny QUEDEN SUSPESES CAUTELARMENT fins que la tramitació i la valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds.
 

La convocatòria per a les subvencions per al pagament de las rendes de lloguer per l’any 2020, MITMA, ha finalitzat el dia 3 de juliol.

 
Més informació a: Ajuts al lloguer 2020
 
El Govern ha establert un altre tipus de mesures de caràcter no econòmic, que consisteixen bàsicament en la mediació entre les parts amb l'objectiu d'arribar a acords de pagament de les rendes de lloguer.
 
Les mesures i recomanacions de resolució són diferents segons el caràcter de l'arrendador; si aquest és un propietari d'1 a 9 habitatges, un gran tenidor amb 10 o més habitatges o una empresa pública.
 
Partint de la bona fe i de les necessitats particulars de les parts, recomanem establir un diàleg sincer per arribar a acords entre propietaris i llogaters que evitin situacions d'elevada morositat difícils de resoldre. Per fer-ho amb garanties per a ambdues parts poden contactar amb el "Servei d'Assessorament i Intermediació en Matèria d'habitatge, COVID-19" de Prat Espais.
 
Poden contactar amb aquest servei enviant un correu electrònic amb les seves dades de contacte a habitatge@pratespais.com o bé trucant al 93 370 50 54 de dilluns a divendres de 10h a 13h.
 

A quins ajuts poden accedir els inquilins d'habitatges de propietaris de 9 o menys habitatges? Com han de procedir?

Les persones arrendatàries en situació de vulnerabilitat poden sol·licitar a la part arrendadora en el termini de tres mesos des de 2 d'abril l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda. La propietat respondrà com a màxim en 7 dies laborables, detallant les condicions d'ajornament o de fraccionament del deute que accepta o, si no, les possibles alternatives que planteja. Si la part arrendadora no accepta cap acord de reducció o moratòria, els inquilins podran tenir accés al programa de microcrèdits per poder fer front al lloguer.

Trobareu la informació relativa al programa de microcrèdits al següent enllaç.

Si l'arrendatari persisteix en situació de vulnerabilitat i no pot fer front a la devolució del crèdit, s'habilitaran uns ajuts per fer-ho de fins a 900€ al mes i 200€ per despeses de subministraments.

I si tinc un contracte d'arrendament amb un gran tenidor o amb un organisme públic?

Les persones arrendatàries en situació de vulnerabilitat poden sol·licitar a la part arrendadora abans del 30 de setembre, l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda. Si la propietat no ho accepta, respondrà com a màxim en 7 dies oferint una de les següents opcions:

 1. Reducció del 50% de la renda de lloguer durant el temps que duri l'estat d'alarma i, si la situació de vulnerabilitat ho requereix, es podrà prorrogar aquesta reducció durant 4 mesos.
 2. Moratòria en el pagament de la renda de lloguer durant el temps que duri l'estat d'alarma i les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient amb relació a la situació de vulnerabilitat, sense que puguin superar-se en cap cas els 4 mesos. Aquesta agenda s'ajornarà mitjançant el fraccionament de les quotes durant almenys 3 anys o pel temps de vigència que li quedi a l'arrendament. Les quantitats ajornades seran retornades a la persona arrendadora sense interessos. Els inquilins podran tenir accés al programa de microcrèdits per poder fer front al pagament d'aquestes rendes.

A més, el Govern de la Generalitat ha establert una moratòria en el pagament del lloguer per a tots els arrendataris d'habitatges i locals comercials que siguin persones físiques o jurídiques, administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. També estan incloses en aquesta mesura les quotes d'amortització del preu ajornat per la venda d'habitatges dels processos de remodelació de barris. Per tant, de moment, se suspèn la facturació corresponent al mes d'abril dels contractes de lloguer inclosos en aquesta mesura.

Les rendes i quotes d'amortització no satisfetes durant aquest període es podran facturar de forma prorratejada en els successius rebuts mensuals.

Aquesta moratòria s'allargarà mentre duri la situació d'excepcionalitat.

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç.

I si és un habitatge públics gestionat per Prat Espais?

Prat Espais determina els preus del lloguer en funció dels ingressos de les unitats familiars, com a decisió pròpia de l'Ajuntament del Prat, als habitatges públics que gestiona. Per tant, sempre s'adapten a les situacions, a vegades canviants, dels ingressos de les persones que hi viuen.

Les persones arrendatàries que es vegin afectades per les conseqüències sanitàries i econòmiques de la COVID-19 tenen dret al fet que la renda de lloguer es modifiqui a un import assumible, que no podrà ser superior al 10, 12 o 18% dels ingressos actuals de la llar.

Els habitatges de la Borsa de lloguer que gestiona Prat Espais són habitatges de propietaris particulars (no són habitatges públics) i, per tant, s'aplicaran els acords específics a què arribin propietaris i llogaters amb o sense la intermediació de Prat Espais.

Com es reconeix una situació de vulnerabilitat econòmica a efectes d'obtenir moratòries o ajudes estatals en relació amb el lloguer de l'habitatge habitual?

Les persones llogateres han de complir les següents condicions:

 • Haver patit un ERTO, quedar a l'atur o estar en situació de reducció de jornada.
 • Els ingressos de la llar no poden ser superiors a 3 vegades l'IPREM (incrementat en 0.1, si hi ha fills o ascendents a càrrec, o 0.15, si la família és monoparental). En cas de discapacitat d'un dels membres de la llar, 4 o 5 vegades depenent del grau de la discapacitat. L'IPREM mensual està establert en 537,12 € (7.519,59€ anuals en 14 pagues).
 • La suma de les despeses corresponents a la renda de lloguer i dels subministraments bàsics ha de ser superior al 35% dels ingressos nets de la llar.
 • Amb alguna excepció, cap membre de la unitat familiar arrendatària ha de disposar en propietat o usdefruit d'un altre habitatge a Espanya.
   

I si el meu arrendador em condona o proposa una moratòria?

Quan siguin els arrendadors els que, per iniciativa pròpia o després d'una negociació, decideixin condonar alguna quota de lloguer o proposar una moratòria als seus inquilins, el millor és plasmar-ho per escrit perquè no hi hagi malentesos quan se superi la crisi (signar un annex al contracte, establint quines modificacions es faran al pagament i detallant la data i els termes de la rebaixa o la moratòria).

Davant la impossibilitat que les dues parts coincideixin en persona per signar el document, convé plasmar-ho, almenys, per correu electrònic.

Per dur a terme aquestes gestions, pot posar-se en contacte amb el Servei d'Assessorament i iItermediació en Matèria d'Habitatge, COVID-19 de Prat Espais.

El meu arrendador vol cobrar la renda i no vol arribar a cap acord. Què s'hi pot fer?

Poseu-vos en contacte amb el Servei d'Assessorament i iItermediació en Matèria d'Habitatge, COVID-19 de Prat Espais. Les persones responsables intentaran intermediar per provar d'acordar una solució a la seva situació. Per fer-ho possible el Servei informarà sobre les diferents mesures aprovades per l'Estat i la Generalitat, i oferirà els diferents programes d'habitatge que impulsa o gestiona Prat Espais i l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

Què passa si el meu contracte de lloguer s'ha extingit?

Els contractes que finalitzin abans del 30 de setembre de 2020 es podran prorrogar a instàncies de l'arrendatari per 6 mesos més des de la data de finalització del contracte. La sol·licitud de pròrroga ha de ser ACCEPTADA per l'arrendador i poden arribar a un altre tipus d'acord si així ho consideren les dues parts.

M'he quedat sense feina i no puc pagar la quota hipotecària. Què hi puc fer?

A partir del 18 de març fins el 30 de setembre de 2020, els deutors hipotecaris podran presentar una sol·licitud davant l'entitat financera amb la qual van formalitzar el préstec hipotecari del seu habitatge habitual, perquè se suspengui el pagament del deute pel termini d'un mes, prorrogable fins a la finalització de l'estat d'alarma. Per a això ha de complir els requisits següents:

 • Haver perdut la feina o, en cas d'autònoms, haver patit una pèrdua substancial dels seus ingressos (almenys en un 40%).
 • Que el pagament de la hipoteca i els subministraments bàsics suposi el 35% o més dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • Que l'esforç per al pagament de la hipoteca hagi augmentat, és a dir, que s'hagi multiplicat per 1,3 aquest percentatge dels ingressos destinats a la quota.
 • Els ingressos de la llar no poden ser superiors a 3 vegades l'IPREM (incrementat en 0.1 si hi ha fills o ascendents a càrrec, 0.15 per a famílies monoparentals). En cas de discapacitat d'un dels membres de la llar, 4 o 5 vegades depenent del grau de la discapacitat. L'IPREM mensual està establert en 538 euros.

També es pot adreçar al Servei d'Intermediació de Deutes de l'Habitatge i d'Ofideute que es dona a les oficines de Prat Espais.

Tinc un procediment judicial de desnonament en curs. Em poden desnonar mentre duri l'estat d'alarma?

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha estès a tot Espanya l'ajornament de les activitats judicials no urgents, inclosos els desnonaments fins al dia 27 de març, però es preveu que s'allargui mentre duri la crisi de la COVID-19. Així mateix, el TSJC ha declarat la suspensió de les actuacions judicials programades i dels terminis processals durant la vigència de l'estat d'alarma.

A més, s'ha decretat que, un cop finalitzat l'estat d'alarma, es podran suspendre per un termini de 6 mesos els desnonaments de les llars sense alternativa habitacional en els procediments de desnonament derivats de contractes d'arrendament subjectes a la LAU en els que s'acrediti davant el jutjat una situació de vulnerabilitat.

No puc fer front al pagament dels subministraments de l'habitatge. Em poden tallar l'electricitat, el gas o l'aigua?

Fins el 30 de setembre de 2020, no es pot suspendre el subministrament d'energia elèctrica, gas i aigua als consumidors persones físiques en el seu habitatge habitual per motius diferents de la seguretat del subministrament.

Com puc contactar amb el Servei d'Assessorament i Intermediació en Matèria d'Habitatge, COVID-19 de Prat Espais?

Podeu contactar amb aquest servei enviant un correu electrònic amb les seves dades de contactes a habitatge@pratespais.com o bé trucant al 93 370 50 54 extensió 255 de dilluns a divendres de 10 a 13h.

Com puc contactar amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat i els Serveis Socials?

Qualsevol gestió que calgui fer amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat es pot fer de forma telemàtica o per telèfon, al número 93 379 00 50.

Per a l'atenció dels Serveis Socials bàsics i per demanar cita a aquests serveis d'urgència i emergència:

 • UPASS: 606 754 67 (Whatsapp) i 93 379 00 50 extensions 5494 i 5495 (telèfon)
 • EBAS MARINA: 638 305 268 (Whatsapp) i 93 379 00 50 extensions 5760 i 5766 (telèfon)