Intermediació en deutes hipotecaris

Servei d’Intervenció i Prevenció de l’Exclusió Residencial (SIPER)

Prat Espais per atendre i gestionar les diverses situacions d’exclusió residencial ha implementat el Servei d’Intervenció i Prevenció de l’Exclusió Residencial, que coordina i deriva les atencions als usuaris amb el Servei d’Intermediació de Deutes de l’Habitatge (SIDH), OFIDEUTE, Prestacions Econòmiques d’Especial Urgència, Mesa i Comissió d’emergències o a la Borsa de mediació pel lloguer social. El Servei intermèdia per evitar situacions de risc de pèrdua de l’habitatge o d’exclusió residencial mitjançant l’assessorament i mediació en conflictes relatius a arrendament urbans, préstecs hipotecaris o altres situacions de caire residencial.
 

Servei d’Intermediació de Deutes de l’Habitatge (SIDH)

L’Ajuntament del Prat de Llobregat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Col·legi d’Advocats de Barcelona ofereix el Servei d’intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH). Aquest servei es fa a les oficines de Prat Espais.
A través del SIDH, s’ofereix informació i assessorament jurídic a persones en risc de perdre el seu habitatge principal, i si s’escau, s’intercedeix per elles davant les entitats financeres a través d’una plataforma de mediació única, amb l’objectiu últim d’arribar a un acord que eviti la pèrdua imminent de l’habitatge de les llars afectades. 
Es tracta d’un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació per a les persones o famílies amb problemes per afrontar el deute hipotecari o de lloguer del seu habitatge habitual.
En síntesi, el SIDH és un Servei d’acompanyament a la persona usuària, de resolució extrajudicial de conflictes, públic i gratuït, de proximitat, especialitzat. 
 
Els àmbits d'atenció ciutadana que s'ofereixen són:
 
  • Intermediació hipotecària. Persones propietàries que es trobin en dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari del seu habitatge o, fiadors de préstecs amb garantia hipotecària que - per impagament - estiguin en risc de perdre el seu habitatge principal.
  • Mediació en consum. Persones consumidores per reclamació de clàusules abusives o demanda de mediació prèvia a inici d'un procediment d'execució.
  • Mediació en lloguer. Persones amb risc de perdre l'habitatge habitual de lloguer on l'arrendador sigui un gran tenidor d’habitatge, en aquelles situacions així establertes per la llei.
Més informació a: